ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดตาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

กรมการพัฒนาชุมชน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ