ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

กรมการพัฒนาชุมชน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ