News and Event

นายประยุทธ เจริญทรัพย์

พัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

Provincial Community Development Office of Tak

Community Development Department

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

One Tambon One Product

District Community Development Office News