ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายประยุทธ เจริญทรัพย์

พัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

Provincial Community Development Office of Tak

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ