พช.ตาก : ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

29 ตุลาคม 2564 /

15:09 น.