🌈พช.ตาก : ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

14 พฤศจิกายน 2565 /

08:23 น.

🌈พช.ตาก : ร่วมประชุมการดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 1 การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

07 พฤศจิกายน 2565 /

13:35 น.

🌈พช.ตาก : ร่วมประชุมหารือ รับทราบแนวทางการเสนอโครงการ และรายละเอียดงบประมาณ และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนฯ การจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2565-2566

02 พฤศจิกายน 2565 /

16:21 น.

🌈พช.ตาก : ร่วมพิธีบวงสรวงครบ 247 ปี เจ้าพ่อพะวอ วีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีพุทธาภิเษก – เทวาภิเษก “รูปหล่อเจ้าพ่อพะวอ มูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ”

31 ตุลาคม 2565 /

14:51 น.