โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก

นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประจวบ เจนนัดที

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอัจฉรา เชียงทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสุมิตรา แสงสร้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทิวา ศรีเอี่ยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชัยฤทธิ์ จันทร์มาศ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายเอกลักษณ์ กิตติรัชกุุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางหัสต์กมล นายอง

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

นางสาวอลิสษา เรืองเดช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายขวัญชัย บัวกล้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวกัญญาภา ภูษณปัญญาภฤศ

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ กลุ่มประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

นางสาวกนกวรรณ กรศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวขวัญมงคล ศิริ

เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

นางสาวนิตยา บุญยัง

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาววนัสนันท์ จินดานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

นางสาวศุทธินี แก้วประกอบ

นักวิชาการการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางเนตรนภา เดชขันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการงาน กลุ่มประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

นางพรมมาริน แดงบุญรอด

แม่บ้าน

นายศราวุธ คำสาเลา

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายประจบ คำศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการงาน กลุ่มประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

นายทวีศักดิ์ เรืองงาม

พนักงานขับรถ
(Visited 3 times, 1 visits today)