โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายประยุทธ เจริญทรัพย์

พัฒนาการจังหวัดตาก

นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายทองใจ ปุยไธสง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายต่อศักดิ์ โกมลรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางมัลลิกา จีนหลักร้อย

รกน.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(Visited 3 times, 1 visits today)