โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดตาก

084-8740630

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

081-8203185

นายขวัญชัย บัวกล้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

081-8203156

นางสาวอัจฉรา เชียงทอง

ผอ.ลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

081-8203190

นางสุมิตรา แสงสร้อย

ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

081-8203138

นางสาวจันทิวา ศรีเอี่ยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

นายชัยฤทธิ์ จันทร์มาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

นายเอกลักษณ์ กิตติรัชกุุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

นางสาวกัญญาภา ภูษณปัญญาภฤศ

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอลิสษา เรืองเดช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศรินทิพย์ ปินตา

นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายโชติพงศ์ จุลสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ กรศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสารภี วงศ์คำแดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเบ็ญจวรรณ ถาแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวขวัญมงคล ศิริ

เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายศราวุธ คำสาเลา

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาววนัสนันท์ จินดานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวเบญจวรรณ บัวคลี่

นักการตลาดรุ่นใหม่

นายประจบ คำศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนุชจรี จันทร์หนู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายทวีศักดิ์ เรืองงาม

พนักงานขับรถ

นางสาวนิตยา บุญยัง

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวศุทธินี แก้วประกอบ

นักวิชาการการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวรุ่งนภา โสรส

นิติกรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวนันทนา บัวน้อย

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางพรมมาริน แดงบุญรอด

แม่บ้าน
(Visited 3 times, 1 visits today)