🌈พช.ตาก : ประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก(คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2566

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈พช.ตาก : ประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก(คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2566

💐 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก(คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก
💐 ในการนี้ นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา เชียงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก(คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2566 ในครั้งนี้
💐 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงร่วมพิจารณากลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งจากกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 ข้อมูล และในระบบ TPMAP ปี 2565 ระยะที่ 2 ได้แก่ ครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากระบบ ThaiQM ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนอื่น ๆ

#การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
#ขจัดความยากจนจังหวัดตาก
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#CDD
#CDDTAK
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

🌼🌼พช.ตาก : ภาพ/ข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)