🌈 พช.ตาก : ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

💐 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก
💐 ในการนี้ นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 ในครั้งนี้ด้วย
💐โดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2566 , การจัดงานพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ วันยุทธหัตถี ในวันที่ 18 มกราคม 2566 , สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ในวันที่ 11 – 13 มกราคม 2566 , รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดตาก อาทิ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 , สถานการณ์โรคไข้เลือดออก , แผนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมกราคม 2566 รวมถึงการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
💐 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ติดตามการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , การลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP , โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย(T-VER) รวมถึงติดตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วย

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#CDD
#CDDTAK
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

🌼🌼พช.ตาก : ภาพ/ข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)