🌈พช.ตาก : ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” รุ่นที่ 1

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈พช.ตาก : ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” รุ่นที่ 1

💐 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” รุ่นที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา หมู่ที่ 6 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
💐 ในการนี้ นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางมัลลิกา จีนหลักร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายชัยฤทธิ์ จันทร์มาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวสารภี วงศ์คำแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 วัน 4 คืน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา หมู่ที่ 6 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
💐 ทั้งนี้ กำนันวิทยา พันธ์ปัญญากรกุล ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา และนายสุมิตร พันเรืองเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด ร่วมพิธีเปิดและเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#CDD
#CDDTAK
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

🌼🌼พช.ตาก : ภาพ/ข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)