พช.ตาก : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 ของเขตตรวจราชการที่ 17 – 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2 (วันที่ 2)

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 ของเขตตรวจราชการที่ 17 – 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2 (วันที่ 2)

💐วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก มอบหมายนายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายประจวบ เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวอัจฉรา เชียงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสุมิตรา แสงสร้อยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดตากที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 ของเขตตรวจราชการที่ 17 – 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นวันที่ 2

💐โดยในวันนี้ให้ จังหวัดนำเสนอผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมคัดเลือกอำเภอ ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการปฏิบัติงาน นำเสนอผลการดำเนินงาน ตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (8 ภารกิจ) ดังนี้
1.การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
3.การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
4.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
5.การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กบ.คจ)
6.การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
8.การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล
“Click ชุมชน”

💐สำหรับจังหวัดตาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม และนางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเมืองตาก นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้

#จังหวัดตาก
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#WorldSoilDayCDD
#SEPtoSDGs
#CDDTAK

🌼🌼พช.ตาก : ภาพ/ข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)