พช.ตาก : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก (คจพ.จ.) ครั้งที่ 4/2565

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก (คจพ.จ.) ครั้งที่ 4/2565

🔰วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก (คจพ.จ.) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก เป็นเลขานุการการประชุมฯ ซึ่งมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก คลังจังหวัดตาก เกษตรจังหวัดตาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก นายอำเภอสามเงา พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
🔰สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมรับทราบเป้าหมายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก เดิมที่มีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ จากครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ MPI 17 ตัวชี้วัด (ครัวเรือนตั้งต้นและครัวเรือนตกหล่น) จำนวน 14,798 ครัวเรือน 21,811 ปัญหา เป็นทุกครัวเรือนที่ได้บันทึกสภาพปัญหาในระบบ TPMAP Logbook ปี 2565 จำนวน 16,871 ครัวเรือน 24,261 ปัญหา (กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนใหม่)
🔰นอกจากนี้ คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา 1.การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 อย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดตากมีผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP แล้ว จำนวน 16,866 ครัวเรือน 24,261 ปัญหา คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 จึงขอให้หน่วยงานร่วมสนับสนุนโครงการและกิจกรรมช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมบันทึกผลการช่วยเหลือในระบบ TPMAP 2.การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 มิติด้านความเป็นอยู่ที่ต้องการความช่วยเหลือ (การซ่อมแซมบ้าน) จำนวน 3 ราย เพื่อพิจารณาเป็นเจ้าภาพ ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จำนวน 3 ราย ด้วยงบประมาณตั้งต้น 336,530 บาท
🔰สำหรับจังหวัดตากมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่บันทึกสภาพปัญหาใหม่ จำแนกรายมิติ ทั้ง 6 มิติ ดังนี้ มิติสุขภาพ จำนวน 5,093 ครัวเรือน 5,352 ปัญหา มิติความเป็นอยู่ จำนวน 5,100 ครัวเรือน 5,751 ปัญหา มิติการศึกษา จำนวน 5,590 ครัวเรือน 5,929 ปัญหา มิติรายได้ จำนวน 5,485 ครัวเรือน 5,787 ปัญหา มิติการเข้าถึงบริหารภาครัฐ จำนวน 1,290 ครัวเรือน 1,302 ปัญหา และมิติอื่นๆ จำนวน 121 ครัวเรือน 153 ปัญหา

#การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
#ขจัดความยากจนจังหวัดตาก
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs

🌼🌼พช.ตาก : ภาพ/ข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)