🌈 พช.ตาก : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

🔰วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตากและเลขานุการการประชุมฯ ปลัดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

โดยที่ประชุมได้ติดตามและรับทราบกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ (TPMAP ปี 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีครัวเรือนตั้งต้นที่ตกเกณฑ์ MPI 17 ตัวชี้วัด ใน 6 มิติ(มิติด้านรายได้ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านที่อยู่อาศัย มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ และมิติด้านอื่นๆ) จำนวน 13,282 ครัวเรือน 20,065 ปัญหา ครัวเรือนตกหล่นที่ตกเกณฑ์ MPI 17 ตัวชี้วัด จำนวน 1,516 ครัวเรือน 1,746 ปัญหา ขณะที่ผลการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMA ปี 2565 ครัวเรือนเป้าหมายตั้งต้น ดำเนินการช่วยเหลือ 2,090 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.73 และครัวเรือนตกหล่น ช่วยเหลือ 165 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.88

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ศจพ.4) ตามที่จังหวัดได้สรุปโครงการกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ภายใต้ 6 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านสุขภาพ จำนวน 13 กิจกรรม 5,168 ครัวเรือน , มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 23 กิจกรรม 5,703 ครัวเรือน , มิติด้านการศึกษา จำนวน จำนวน 21 กิจกรรม 5,908 ครัวเรือน , มิติด้านรายได้ จำนวน 21 กิจกรรม 4,356 ครัวเรือน , มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 10 กิจกรรม 672 ครัวเรือน และมิติด้านอื่นๆ จำนวน 1 กิจกรรม 4 ครัวเรือน

ทั้งนี้ จังหวัดตากได้ขอความร่วมมือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนเงินออม สมาคม มูลนิธิในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก เพื่อเชิญชวนร่วมแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนในพื้นที่ และสนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนเป้าหมาย อันจะเป็นการนำไปสู่การบูรณาร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยของจังหวัดตาก ให้บรรลุผล อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
#ขจัดความยากจนฯจังหวัดตาก
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
#TAK#จังหวัดตาก
#CDDTAK
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs

🌼🌼พช.ตาก : ภาพและข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)