การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก (คจพ.จ.ตาก) ครั้งที่ 1/2565

💢(T)(A)(K)💢💢
@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก (คจพ.จ.ตาก) ครั้งที่ 1/2565

‼️วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตาก (คจพ.จ.ตาก) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตาก นางสาวอัจฉรา เชียงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายเอกลักษณ์ กิตติรัชกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดตาก ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการรับรองให้ความเห็นชอบข้อมูล ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนตกหล่นตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ) ให้การรับรอง

📌โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบครัวเรือนยากจน และครัวเรือนตกหล่น ที่จะต้องดำเนินการตามแผนแก้ไขความยากจนต่อไป ให้ที่ประชุมทราบและให้ความเห็นชอบเป็นรายอำเภอดังนี้
• อำเภอเมืองตาก มีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 158 ครัวเรือน 236 คน
• อำเภอบ้านตาก มีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 1 ครัวเรือน 1 คน
• อำเภอสามเงา มีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 20 ครัวเรือน 37 คน
• อำเภอวังเจ้า มีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 8 ครัวเรือน 18 คน
• อำเภอแม่สอด มีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 2 ครัวเรือน 2 คน
• อำเภอแม่ระมาด มีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 85 ครัวเรือน 273 คน
• อำเภอท่าสองยาง มีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 2 ครัวเรือน 3 คน
• อำเภอพบพระ มีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 30 ครัวเรือน 49 คน
• อำเภออุ้มผาง มีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 57 ครัวเรือน 109 คน

💢โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบครัวเรือนยากจนและครัวเรือนตกหล่น ทั้ง 9 อำเภอ💢

📌และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบครัวเรือนเปราะบาง ให้ที่ประชุมทราบและให้ความเห็นชอบ แบ่งเป็น
• ครัวเรือนเปราะบางตามระบบ TPMAP จำนวน 4,052 คน และ
• ครัวเรือนเปราะบางตกหล่น (ไม่อยู่ในระบบ TPMAP ) จำนวน 2,666 คน
💢โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบครัวเรือนเปราะบาง ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ💢

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)