ดำเนินการบันทึกข้อมูลการดำเนินโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : ดำเนินการบันทึกข้อมูลการดำเนินโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ผ่านระบบ VDO conference ไปยัง 76 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ให้จังหวัดตรวจสอบและรายงานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย และผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มกรมการพัฒนาชุมชน นั้น
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายประจวบ เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายพุฒิสรรค์ สันติสิริบรรจง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) ร่วมจัดประชุมให้แก่พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มกรมการพัฒนาชุมชนกำหนด พร้อมจัดการประชุมฯ ร่วมกับพัฒนาการอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ในเวลา 13.30 น. เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานข้อมูลต่อกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป..//

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)