สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 น.นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตาก นำหัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชน มีความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานของภาครัฐ
กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกป้องกันและปรามปราบการทุจริตให้บุคลากรมีจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการต่อต้าน ป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนี้
1. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน อย่างเต็มความสามารถ
2. ยึดมั่น และยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
5. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
6. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่ราชการ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากได้ยึดมั่นและร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพร้อมดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

🌼🌼พช.ตาก : ภาพและข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)