พช.ตาก : การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนรอบเดือนธันวาคม 2564

💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนรอบเดือนธันวาคม 2564

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2564 โดยมี นายศราวุธ ไทยเจริญ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ขณะที่คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Web Conference (WebEx)
ในการประชุมครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ได้มีการประกาศการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น “วาระจังหวัด” โดยนายอดิศักดิ์ วงษ์พานิชผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก ได้กล่าวรายงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ประกาศการขจัดความยากจนฯ เป็น “วาระจังหวัด” ต่อที่ประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ และได้รายงานผลความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลครัวเรือนยากจน (16,770 ครัวเรือน) และครัวเรือนเปราะบาง (44,451 ครัวเรือน) ตามโครงการขจัดความยาจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌼🌼พช.ตาก : ภาพและข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)