การฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : การฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

📌 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ หอประชุมสิริสองแควศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง รวมถึงเพื่อให้เกิดผู้นำพัฒนา (Change Leader) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ

ทั้งนี้นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตากได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 7 อำเภอ 4 จุดดำเนินการ พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับชอบดังนี้

จุดดำเนินการที่ 1 อำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า
ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ นายสัญญา ทาปิน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 24 ท่าน โดยมีนางสาวกนกวรรณ กรศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาววีระพา พานแก้ว นักพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบจุดดำเนินการดังกล่าว

จุดดำเนินการที่ 2 อำเภอบ้านตาก และอำเภอสามเงา
ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ นายมานะ ปัญญาสอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 18 ท่าน โดยมีนายขวัญชัย บัวกล้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบจุดดำเนินการดังกล่าว

จุดดำเนินการที่ 3 อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด
ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ นายอินสูน การะยม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 ท่าน โดยมีนายพุฒิสวรรค์ สันติสิริบรรจง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบจุดดำเนินการดังกล่าว

จุดดำเนินการที่ 4 อำเภออุ้มผาง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 5 ท่าน โดยมีนายชัยฤทธิ์ จันทร์มาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบจุดดำเนินการดังกล่าว

สำหรับประเด็นการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ เป็นการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย
• ส.ค.ส.2547 วิกฤตระเบิดสี่ลูก
• ปรัชญา 3 ระบบ (ทุนนิยม สังคมนิยม พอเพียง)
• แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม ศาสตร์พระราชาว่าด้วย ดิน น้ำ ป่า คน
• ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
• วิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
• วิธีการทำแบบคนจน (เอามื้อสามัคคี)

🌼🌼พช.ตาก : ภาพและข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)