พช.ตาก :  ขับเคลื่อนโครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา” ครั้งที่ 1/2564

🌹🌹 @ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹🌹

🌼 พช.ตาก :  ขับเคลื่อนโครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา” ครั้งที่ 1/2564🌼🌼

🌼🌼 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ แปลงนายพีรพงษ์  โชติรสสกุล หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายบรรพจน์  จันทร์งาม  พัฒนาการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายประจวบ  เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา” ครั้งที่ 1/2564 ตามโครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าสองยาง เจ้าหน้าที่โครงการหลวงเลอตอ ทีมครูพาทำกสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวาของกำนันวิทยา พันธ์ปัญญากรกุล และครัวเรือนต้นแบบอำเภอท่าสองยางและอำเภอแม่ระมาด โดยกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา” เป็นกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกันขุดคลองไส้ไก่ การปลูกไม้ผลบนคันนา

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดตาก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาในการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งโครงการได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมฝึกอบรมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 23 – 27 กันยายน 2564

พช.ตาก : ภาพและข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)