พช.ตาก : ฝึกอบรมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹
🌼🌼 พช.ตาก :ฝึกอบรมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ🌼🌼
🌼🌼วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา หมู่ที่ 6 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ โดยมีนายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก ผู้กล่าวรายงาน และ นายประจวบ เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้นำชุมชนบ้านพะกอยวา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้
โครงการดังกล่าวฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากอำเภอท่าสองยาง จำนวน 12 คน อำเภอแม่ระมาด จำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประยุกต์ทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา” เชิงปฏิบัติพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ เป็นต้นแบบประยุกต์การดำเนินงานในพื้นที่อื่นตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดตาก เพื่อให้ครัวเรือนต้นแบบได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่โครงการหลวงเลอตอเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชน ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา”
🌼🌼พช.ตาก : ภาพและข่าว🌼🌼
(Visited 1 times, 1 visits today)