พช.ตาก : จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌼🌼 พช.ตาก : จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
🌼🌼

🌼🌼 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ​ จุด Kick off ระดับจังหวัดตาก​ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ของนายมานะ ปัญญาสอน บ้านห้วยแม่ไข หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก นายประจวบ เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก นางศศิธร หมูล้อม พัฒนาการอำเภอบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอบ้านตาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาก นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และจิตอาสาอำเภอบ้านตาก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”
ในการนี้ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ต่อมาได้ร่วมกันทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ประกอบ การปลูกต้นไม้ (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) และหลุมพอเพียง
การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ในครั้งนี้ สำเร็จเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี ขอขอบคุณ นายอำเภอบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านตาก ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตากและจิตอาสาทุกคน

🌹🌹 พช.ตาก : ภาพข่าว 🌹🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)