พช.ตาก : คณะกรรมการกลั่นกรองคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (Line Video Call)

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌼🌼 พช.ตาก : คณะกรรมการกลั่นกรองคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (Line Video Call) 🌼🌼

🌼🌼 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2564 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตาก และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และการคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (Line Video Call) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. – กลุ่มเป้าหมายอำเภอแม่สอด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มเป้าหมายอำเภอพบพระและเวลา 13.00 – 17.00 น. กลุ่มเป้าหมายอำเภอวังเจ้า

🌹🌹 พช.ตาก : ภาพข่าว 🌹🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)