พช.ตาก : ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Line Video Call

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹🌹
🌼🌼 พช.ตาก : ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Line Video Call🌼🌼
🌼🌼 วันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Line Video Call เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามงาน เช่น สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 งาน มชช. งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการระดับต่างๆ งานการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 เป็นต้น โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมการประชุม
🌹🌹พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹 🌹