พช.ตาก :  จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹🌹

 

🌼🌼 พช.ตาก :  จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 🌼🌼

 

🌼🌼วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564  นายบรรพจน์  จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนางโสพิศ วิเชียรโชติ ผู้แทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประธานกลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ของจังหวัดตาก มียอดสมทบกองทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 222,875 บาท

 

🌹🌹พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹 🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)