ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564  

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹🌹

 

🌼🌼 พช.ตาก :  ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564  🌼🌼

 

🌼🌼วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก นายบรรพจน์  จันทร์งาม  พัฒนาการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบและพิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 – 2 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 เป็นต้น

 

🌹🌹พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹 🌹

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)