พช.ตาก :  ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹🌹

 

🌼🌼 พช.ตาก :  ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)🌼🌼

 

🌼🌼 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายบรรพจน์  จันทร์งาม  พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

 

🌹🌹พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹 🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)