พช.ตาก : ดำเนินโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

 พช.ตาก : ดำเนินโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอัจฉรา  เชียงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์  กิตติรัชกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในตำบลสมอโคน  โดยมีนางศศิธร  หมูล้อม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านตาก ให้ความรู้การดำเนินงานตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิเคราะห์ข้อมูล CIA และการนำเสนอโครงการ นายชัยฤทธิ์  จันทร์มาศ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาก เป็นวิทยากรกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลตำบล การคัดเลือกคณะทำงาน

          โครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดตากได้คัดเลือกตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก เป็นตำบลต้นแบบระดับจังหวัด ได้มีการให้ความรู้การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) การคัดเลือกคณะทำงานและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล CIA ที่ประชุมได้เสนอกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุกิจกรรมโครงการดังกล่าว จำนวน 5,000 บาท

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)