ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำต้องทำก่อน และเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในจังหวัดตาก

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

พช.ตาก : ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำต้องทำก่อน และเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในจังหวัดตาก

      วันที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 08:30 น. ที่บริเวณแปลงผักสวนครัว จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำต้องทำก่อน และเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในจังหวัดตาก ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับ วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์นี้ จังหวัดตากขอเชิญชวนชาวตาก ได้ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้ง น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน

     โดยครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ปลูกผักเป็นตัวอย่างในลักษณะ “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง” โดยปลูกผักอย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนนั่นคือ “ผู้นำต้องทำก่อน” จึงขอเชิญชวน ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย สร้างกระแสปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน”

     นอกจากนี้ ขอรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนได้เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมีการคัดแยกขยะ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ขอให้ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน สร้างคลังอาหารชุมชน โดยใช้พื้นที่สาธารณประโชน์ เช่น ปลูกผักริมทางลักษณะ ถนนกินได้ เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชน ด้วยการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์และต้นกล้า ถ่ายทอดวิถีปฏิบัติสู่ลูกหลานในครัวเรือนเพื่อให้เกิด “ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น”

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)