พช.ตาก : ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP : KEO) ครั้งที่ 1/2564

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

 

พช.ตาก : ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP : KEO) ครั้งที่ 1/2564

 

วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP : KEO) จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมี คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

ในการนี้ นายอดิศักดิ์  วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัด มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา  เชียงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP : KEO) ครั้งที่ 1/2564

 

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)