โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด

2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ผู้นำ อช.) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด

3.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด

4. กลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด

5.ตำบลเข้มแข้งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)