โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.คลิปวีดีโอโครงการขจัดความยากจนฯ

กิจกรรมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ เดือน กรกฏาคม 2565

1.การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

3.โครงการขจัดความยากจนฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

4.โครงการขจัดความยากจนฯ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

5. โครางการขจัดความยากจนฯ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

6.โครงการขจัดความยากจนฯ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

7.โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ จังหวัดตาก

(Visited 1 times, 1 visits today)