ข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค.

1.ข้อมูลประชากร จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564

2.ข้อมูลรายได้เฉลี่ยของจังหวัดตาก จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี2564

(Visited 1 times, 1 visits today)